“அறிந்த அவதார புருஷரும் அறிந்திராத ஆத்ம ஞானியும் “


Mahaperiyava and Sivan Sir.

Mahaperiyava and Sivan Sir.

Please click the link given below to get to  know

“அறிந்த அவதார புருஷரும் அறிந்திராத ஆத்ம ஞானியும் ”

http://www.scribd.com/embeds/113408380/content?start_page=1&view_mode=scroll

Even though I got the good fortune of having seen Mahaperiyava, but missed out on seeing Sivan Sir,  my husband is more  fortunate enough to have seen both of them –Mahaperiyava and also Sivan Sir- with the guidance of Sri C.V. Jayaraman- my uncle. [ Ref: You may read about him in my earlier article on his experiences on Mahaperiyava].

Advertisements
Published in: Uncategorized on April 17, 2013 at 7:19 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://rlalitha.wordpress.com/2013/04/17/%e0%ae%85%e0%ae%b1%e0%ae%bf%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%85%e0%ae%b5%e0%ae%a4%e0%ae%be%e0%ae%b0-%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%b7%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%85/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: